Podmínky používání

Účinné od 23. 5. 2018

Než začnete používat tyto stránky, seznamte se prosím pečlivě s těmito Pravidly. Přečtěte si rovněž dokument Ochrana dat uživatelů webu

I. článek – obecná ustanovení

Portálem www.monetaleasing.cz pro účely těchto podmínek se rozumí internetové stránky společnosti MONETA Leasing, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 60751606, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322797, která patří mezi společnosti MONETA. Vlastníkem a provozovatelem portálu www.monetaleasing.cz (dále jen „portál") je společnost MONETA Leasing, s.r.o., (dále jen „provozovatel").

Služby poskytované portálem jsou veřejně přístupné. Provoz portálu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly. Používání portálu je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly. Souhlas s těmito pravidly vyjádří uživatel tím, že používá tento portál. V případě porušení těchto Pravidel může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

II. článek - autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto portálu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, software, grafiky a dalších souborů, jejich výběru a uspořádání.

Obsah stránek tohoto portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli pozměňován, kopírován, stahován nebo jinak šířen (dále jen „šířit"), samostatně nebo jako součást jiných materiálů. To se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele. Takto udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.

III. článek – chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto portálu se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy, a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti tohoto portálu nebo jej jinak zneužívat;
 • zasahovat do používání tohoto portálu ze strany jiných uživatelů;
 • využívat portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv;
 • zasílat na tento portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách tohoto portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

IV. článek – omezení dostupnosti služeb

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že může dojít ke:

 • špatné dostupnosti služby, či její úplné nefunkčnosti,
 • doručení zprávy, která obsahuje viry či jiné programy, které mohou poškodit počítač či programové vybavení používané uživatelem,
 • nedoručení zprávy, či doručení poškozené nebo neúplné zprávy, či pozdnímu doručení zprávy,
 • neodeslání zprávy, či odeslání poškozené nebo neúplné zprávy či pozdnímu odeslání zprávy,
 • smazání jakýchkoliv dat,
 • změně či zrušení poskytování služeb.

Za uvedená omezení dostupnosti služeb provozovatel neodpovídá a uživatel nebude za zde uvedená omezení poskytovaných služeb požadovat náhradu škody.

V. článek – důvěrnost

Provozovatel neposkytne data vedená o uživateli (dále jen „důvěrné informace“) třetí straně s výjimkou případů, kdy jsou k tomu oprávněny právním předpisem. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy dá uživatel souhlas k jejich poskytnutí třetím stranám. Souhlas může být dán jakoukoliv formou, např. kliknutím na tlačítko. V případě ukončení registrace bude provozovatel nadále udržovat ve svém systému data uživatele pro účely plnění právních povinností, ochrany oprávněných zájmů či zpracování oprávněnými orgány v soudním či správním řízení na základě zákona.

Klient tímto prohlašuje a potvrzuje, že byl před udělením souhlasu k poskytnutí důvěrných informací poučen provozovatelem jménem dalších zde uvedených společností o právech vyplývajících pro uživatele z právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů.

Souhlas s poskytnutím důvěrných informací může uživatel odvolat písemně doručením odvolání souhlasu na adresu sídla společnosti, jíž je odvolání souhlasu určeno. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud odvolá souhlas vůči provozovateli, může provozovatel ukončit poskytování služeb.

VI. článek – odkazy na internetové stránky třetích stran

Stránky na tomto portálu mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran.

V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na stránky tohoto portálu, v případě, že tyto odkazy a jejich obsah nebyl předem písemně schválen provozovatelem, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy.

VII. článek – omezení poskytovaných služeb

Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah portálu nebo nabídky portálu změnit, či svěřit provozování portálu třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat portál provozovat, za podmínky, že o takových změnách informuje uživatele v dostatečném předstihu, a to nejméně tři pracovní dny předem uvedením informace o změnách na stránkách tohoto portálu nebo doručením zprávy na e-mailovou adresu uživatele.

VIII. článek – sankce

Provozovatel může uplatnit sankce v případě, že uživatel využívá portál v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy či porušuje tato Pravidla, zejména článek III těchto pravidel. Provozovatel může použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění uživatele, okamžité omezení používání portálu nebo zamezení používání portálu vůči uživateli.

IX. článek – závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách tohoto portálu. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Pravidel vyjádří uživatel tím, že bude tento portál nadále používat a využívat služeb provozovatele.