Zemědělská a lesnická technika

Financování zemědělské a lesnické techniky

Poskytujeme finanční, operativní leasing a úvěr na pořízení veškeré zemědělské a lesnické techniky. Financování umíme přizpůsobit podmínkám subvencování ze státního rozpočtu a z fondů EU. Zohledňujeme sezónnost tohoto odvětví a umožňujeme sestavit splátkový kalendář s různou velikostí splátek v zimním a letním období. Cílem nabízených produktů v oboru zemědělství a lesnictví je minimalizace průběžné finanční zátěže našich klientů.

Výhody a specifika financování zemědělské a lesnické techniky:

 • Finanční leasing, operativní leasing a úvěr na pořízení veškeré zemědělské a lesnické techniky.
 • Smlouvy na dobu 12–84 měsíců, akontace již od 0 %.
 • Financování v CZK i EUR.
 • Možnost zvýhodněného financování zemědělské techniky, čerpáte-li příspěvek od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) – program Zemědělec.
 • Zohlednění sezónnosti, možnost splátkového kalendáře s různými splátkami pro zimní a letní období.
 • Možnost pojištění předmětu za výhodných podmínek u renomovaných pojišťovacích ústavů.

Co budete potřebovat k uzavření smlouvy na financování zemědělské a lesnické techniky?

 • řádně vyplněnou Žádost o uzavření smlouvy
 • aktuální Výpis z obchodního rejstříku, popřípadě Živnostenský list nebo Koncesní listinu
 • přiznání k dani z příjmů za poslední dvě období včetně příloh
 • osvědčení o DIČ, jste-li plátce
 • osvědčení samostatně hospodařícího rolníka
 • výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce
 • technickou specifikaci předmětu, případně fakturu nebo proformafakturu od dodavatele
 • v odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty

Co je PGRLF?

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) slouží k efektivní finanční podpoře zemědělců v České republice. Jde o stěžejní prvek dotační politiky Ministerstva zemědělství.
Mezi cíle PGRLF patří posilování konkurenceschopnosti českého zemědělství a lesnictví, rozvoj venkova a podpora potravinářství i zaměstnanosti.